Ghidul autorului

                                                                                                                                                                                          descarcă pdf

În scopul facilitării evaluării manuscriselor, autorii sunt rugați să respecte cerințele. Prin urmare, vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a vă asigura că evaluarea și publicarea lucrării dvs. sunt cât mai rapide și eficiente.

Reguli de tehnoredactare Pregătirea manuscrisului (elaborat în limbile engleză, franceză) va fi în conformitate cu instrucțiunile publicate în: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (1994) Lancet 1996, 348, V2; 1-4 (www.icmje.org). Manuscrisele trebuie să fie cu font Cambria, dimensiune 11 puncte, spațiat la interval 1,0, aliniere justificată, câmpurile 2 cm pe toate laturile. Toate paginile trebuie să fie numerotate consecutiv (în partea de jos, dreapta) și să includă numerotarea continuă a paginilor. Abrevierile trebuie să fie explicate la prima apariție în text și nu trebuie utilizate excesiv. Manuscrisele nu trebuie să depășească (fără a număra titlul, afilierea, rezumatul și referințele): pentru articole de sinteză/referate – 4500 de cuvinte; pentru articole de cercetare – 3000 de cuvinte; pentru opinii ale experților – 2500 de cuvinte; prezentare de caz și imagini din practica clinică/laborator – 1700 de cuvinte; note experimentale și clinice – 1300 de cuvinte; recenzii și prezentări de carte – 2000 de cuvinte; articole didactice – 4000 de cuvinte. Volumul tabelelor și figurilor nu trebuie să depășească 1⁄3 din volumul manuscrisului. Revista își rezervă dreptul de a face orice alte modificări de formatare. Manuscrisele respinse nu sunt returnate.

Toate manuscrisele transmise spre publicare trebuie să fie însoțite de două rezumate: în limba de origine al articolului și în limba engleză.

Titlul și autorii Titlul trebuie să fie cât mai scurt posibil (maximum - 120 de semne cu spații), elocvent pentru conținutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise deplin: prenume, nume de familie (ex: Ion RUSU). Afilierea va include: Secția/Departamentul/Catedra, Universitatea/Spitalul, Orașul, Țara pentru fiecare autor. Se vor menționa obligatoriu, mai jos, datele autorului corespondent și informațiile de contact - adresa de e-mail (ex: autor corespondent: Ion Rusu, e-mail: ion.rusu@gmail.com, tel.).

Structura manuscrisului (articole de sinteză/referate, articole de cercetare)
Manuscrisul va cuprinde următoarele subtitluri (scrise cu majuscule):
- REZUMAT (vezi cerințele mai jos)
- INTRODUCERE (se va reflecta actualitatea și prezentarea generală a problemei studiate, scopul și ipoteza studiului)
- MATERIAL ȘI METODE (se va descrie modul în care a fost organizat studiul: metodele, echipamentele și aparatele utilizate, eșantionul (subiecți umani și animale, dacă este cazul), modul în care au fost utilizate datele, metodele statistice aplicate, riscurile care pot apărea în cursul efectuării experimentelor (riscul de explozie, toxicitate etc.), procedurile speciale de manipulare, de eliminare a deşeurilor, dacă este cazul etc.
- REZULTATE
- DISCUȚII
- CONCLUZII
- CONFLICT DE INTERESE
- MULȚUMIRI ȘI FINANȚARE (opțional)
- APROBAREA ETICĂ (se va specifica prezența sau lipsa avizului pozitiv de la comitetul de etică: nr, data, instituția și acordul informat)
- REFERINȚE

Structura manuscrisului (studiu de caz)
Manuscrisul va cuprinde următoarele subtitluri (scrise cu majuscule):
- REZUMAT (vezi cerințele mai jos)
- INTRODUCERE
-PREZENTAREA CAZULUI (această secțiune va include: descrierea pacientului, istoricul cazului, rezultatele examenului, fizic, rezultatele testelor patologice și alte investigații, plan de tratament, rezultatul scontat al planului de tratament, rezultatul real)
- DISCUȚII
- CONCLUZII
- CONFLICT DE INTERESE
- MULȚUMIRI ȘI FINANȚARE (opțional)
- REFERINȚE

Rezumatul va conține până la 1600 de semne cu spații și va cuprinde:
- Introducere
- Material și metode
- Rezultate
- Concluzii
- Cuvinte cheie: 5-7 cuvinte
În rezumat nu vor fi incluse tabele, grafice și note bibliografice; informații care nu sunt prezentate în studiu.

Figuri. Textul inclus în figuri trebuie să fie scris cu font Cambria, dimensiune 10 puncte. Fiecare figură trebuie să fie însoțită de titlu și legendă. Ele vor fi numerotate cu cifre arabe și vor fi menționate în text între paranteze rotunde (ex: fig. 1). Titlul (ex: Figura 1) și legenda figurii trebuie să fie scrisă centrat, sub figură. Figurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Imagini (desene și diagrame color) efectuate pe computer, fișierul original (*. xls). Imaginea trebuie să fie minimal procesată, acceptate fiind doar ajustări ale dimensiunii, contrastului și luminozității; săgeți, scale și alte marcaje destinate identificării unor puncte de interes sunt permise; acestea ar trebui să fie însoțite de o legendă adecvată.
- Fotografii color scanate la o rezoluție minimă de 300 dpi și procesate pe computer, fișierul original (*. jpg).

Tabele. Textul inclus în tabele trebuie să fie scris cu font Cambria, dimensiune 10 puncte. Fiecare tabel trebuie să fie însoțit de titlu. Tabelele vor fi inserate în text, fără a depăși lățimea unei pagini. Ele vor fi numerotate cu cifre arabe și vor fi menționate în text între paranteze rotunde (ex: tab. 1). Titlul tabelului va fi poziționat deasupra tabelului centrat (ex: Tabelul 1).

Referințele trebuie să fie numerotate în ordinea apariției în text. Citarea sursei de referință va fi conform stilului AMA, plasată la sfârșitul articolului și va include doar referințele citate în text (menționând numărul de referință între paranteze rotunde). Dacă aceeași referință este citată de mai multe ori, ea va fi trecută în text cu același număr ca la prima citare. Numărul total de referințe nu va depăși 50 de surse. Acuratețea datelor ține de responsabilitatea autorului. Vor fi citate numai referințele care au fost consultate de autorii manuscrisului. Componentele surselor de referințe trebuie redactate strict conform cerințelor (descarcă Exemple de citare a referințelor).

Responsabilitățile autorului
Autorul/Autorii trebuie să:
● să fie responsabili pentru acuratețea datelor prezentate și să obțină orice autorizație necesară pentru publicare;
● să confirme că manuscrisul prezentat nu a fost acceptat pentru publicare în altă revistă. În cazul în care fragmente ale conținutului se suprapun cu cele publicate sau transmise spre publicare, autorii trebuie să asigure recunoașterea și citarea acestei surse;
● să confirme că toate lucrările din manuscrisul trimis sunt originale, să recunoască și să citeze conținutul reprodus din alte surse. Să obțină permisiunea de a reproduce orice conținut din alte surse. Să nu admită plagiatul sub nicio formă (de la „trecerea” fragmentelor din unele publicații ca fiind idei proprii ale autorului până la copierea sau parafrazarea unor părți substanțiale ale publicațiilor altor autori (fără atribuire) și chiar revendicarea rezultatelor cercetărilor, efectuate de alții). Plagiatul constituie un comportament de publicare neetic și este inacceptabil. Manuscrisele depuse care conțin text plagiat sunt respinse;
● să contribuie în mod substanțial la conceperea și proiectarea studiului, la achiziționarea de date sau la analiza și interpretarea datelor în egală măsură;
● să asigure că orice studiu asupra ființelor umane, animalelor se conformează legilor și cerințelor naționale, locale și instituționale și confirmă că a fost solicitată și obținută aprobarea, după caz. Autorii ar trebui să obțină permisiunea expresă a subiecților umani și să le respecte confidențialitatea;
● să cunoască faptul că, conținutul manuscrisului este responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor;
●să se asigure de faptul că versiunea finală a manuscrisului trimis a fost văzută și acceptată de autori, în cazul manuscriselor cu autori multipli;
● să declare eventualele conflicte de interese;
● să notifice prompt Consiliul editorial al revistei dacă este identificată o eroare semnificativă în publicația lor și să coopereze cu editorul pentru a retrage publicația sau pentru a corecta eroarea;
● autorul corespondent trebuie să se asigure că toți coautorii incluși în manuscris au avut contribuții specifice în realizarea cercetării și scrierii manuscrisului.

Expediind materiale pentru publicare în revistă, autorii și coautorii confirmă faptul că:
● acceptă condițiile expuse mai jos, prin completarea Scrisorii de însoțire (descarcă Scrisoare de însoțire pdf; doc);
●permit publicarea în Acces deschis/liber și distribuirea materialelor în variantele print și online atât prin intermediul paginii electronice a revistei, în IBN, cât și prin BDI-urile în care este indexată revista;
● drepturile de autor sunt respectate integral.

Notă: Dacă o lucrare înaintată spre publicare în revistă conține informații din alte publicații, autorii ei trebuie să  asigure colegiul de redacție al revistei că dețin permisiunea în scris, a autorilor materialului menționat, de a utiliza unele date într-o nouă analiză sau acest fapt este bine înțeles din referințele bibliografice.

Pentru a putea publica materialele selectate, colegiul de redacție al revistei solicită acordul autorilor și al coautorilor, prin completarea Declarației autorului (descarcă Declarația autorului pdf; doc) – semnată de toți autorii și scanată. Contribuția specifică a fiecărui autor se va indica în corespundere cu CRediT (Contributor Roles Taxonomy).