VYGOVSKA, L., NEDOSEKOV, V., USHKALOV, V., BOYKO, O., KEPPLE, O., VISHOVAN, Y., TERESHCHENKO, S., DAVYDOVSKA, L., BOIANOVSKIY, S., MOMOT, V., & KORCHOVA, T. (2020). Study of antibiotic sensitivity of Salmonella spp. developed by food and biological material. One Health & Risk Management , 1(1), 22-26. https://doi.org/10.38045/ohrm.2020.1.04